Formalności - co musisz wiedzieć przed zakupem i montażem

Odległości od oczyszczalni i drenażu

Zanim rozpoczniesz montaż oczyszczalni ścieków, musisz znać kilka regulacji prawnych dotyczących odległości oczyszczalni określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Do oczyszczalni:

1. Odległość od granicy działki – minimum 2 m;

2. Odległość od studni – minimum 15 m;

3. Odległość od gazu oraz rur wodnych – minimum 1,5 m;

4. Odległość od kabli elektrycznych – minimum 0,8 m;

5. Odległość od drzew – minimum 3 m;

6. Odległość od domu mieszkalnego – brak.

Do drenażu:

1. Odległość od granicy działki – minimum 2 m;

2. Odległość od studni – minimum 30 m;

3. Odległość od gazu oraz rur wodnych - minimum 1,5 m,;

4. Odległość od kabli elektrycznych – minimum 0,8 m;

5. Odległość od drzew – minimum 3 m;

6. Odległość od domu mieszkalnego – minimum 5 m*

 

* jest możliwość usytuowania drenażu w bliższej odległości, aniżeli wskazana, wiąże się to jednak z wykonaniem odpowietrzenia kanalizacji o wysokość 0,6 metra ponad najwyższe okno. 

 

ZGODY na budowę oczyszczalni ścieków do 7,5m3

Aby zamontować oczyszczalnie do przepustowości 7,5 m3 na dobę, potrzebne jest zgłoszenie do Starosty. Takie zbiorniki nie wymagają pozwolenia na budowę. Regulacja prawna art. 29 ust 1 pkt 3 i art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.).

W przypadku wyższej przepustowości (aniżeli 7,5m3) niezbędne jest wykonanie odpowiedniej projektów oraz uzyskanie zgody na budowę. 

 

Zgoda na eksploatację do 5m3

Na budowę oczyszczalni do wydajności 5 m3 na dobę nie jest również wymagane pozwolenie wodno-prawne. Warunkiem jest to, że właściciel wprowadza ścieki do gruntu lub cieku wodnego w granicach własnej działki.

 

Jak długo należy oczekiwać na pozwolenie rozpoczęcia budowy oczyszczalni? 

Starostwo może do 30 dni wydać decyzję o sprzeciwie, jeżeli nie otrzymamy takiej decyzji w terminie 30 dni, możemy rozpocząć montaż oczyszczalni.  Okres takiej decyzji ważny jest przez dwa lata, od terminu określonego w zgłoszeniu. 

 

Co musisz zrobić po zakończeniu budowy

Jeżeli wybudowałeś już swoją oczyszczalnie ścieków, zgodnie z przepisami powinieneś w przeciągu miesiąca zgłosić ten fakt do gminy. Celem tego zgłoszenia jest wpisanie do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Polecane produkty:

ul. Kościuszki 70, Niegowonice

Napisz do nas: